در سبد کم ریسک هفته گذشته ، «بمیلا» معرفی شد.بررسی ها نشان می دهد سهم با رشد عالی بازدهی خوبی داده و تارگت اعلامی را تاچ کرده است. همچنین مس تکنار به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که در همان سطوح قرار دارد.این بررسی نشان می دهد : «بترانس» که به عنوان سهم پرریسک به شرط شکسته شدن مقاومت ۶٨٠ تومانی معرفی شده بود نتوانست مقاومت خود را بکشند و قاعدتا وارد منطقه مناسب خرید نشد...