بازار چهارشنبه در حالی آغاز شد که با افزایش تقاضا، شاخص با رشد همراه شد و تا سقف ٢١۵٧۵۶ واحد پیش روی کرد...