طی این بازه زمانی قیمت هر بار به محدوده کف کانال نزدیک شده ، با افزایش تقاضا و رشد قیمتی همراه شده و بلعکس پس از برخورد به سقف کانال شاهد افزایش عرضه ها و بلطبع عقب نشینی قیمت بودیم....