لیکن دستیابی به سطح بالای ٧٠٠ تومان می تواند اهداف قیمتی بالایی برای سهامداران ترسیم کند که در این صورت نمودار آن ...