در نمودار تعدیل شده ، روند قیمتی سهم تداعی کننده یک الگوی ایمپالس صعودی است. موج ٣ را می توان به عنوان موج ٣ ایمپالس لیبل گذاری کرد و از دیگر سو...