در معاملات امروز شاخص روند افزایشی شتابانی را در ابتدا آغاز کرد لیکن بیشتر این افزایش برای یک ساعت ابتدایی بازار بود و مابقی ساعات بازار روند شاخص ثابت مانده بود بطوریکه...