در حال حاضر با رسیدن قیمت به تراز ٧٨.۶ درصد اصلاحی بار دیگر قیمت با نزدیک شدن به محدوده حمایتی با افزایش تقاضا مواجه شده است. به نظر می رسد در میان مدت...