امروز نیز مشابه روزهای گذشته حقیقی ها غالب معاملات را در اختیار داشتند. سهم اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات امروز به ترتیب...