بازار امروز روند خنثی و متعادلی را طی کرد. شاخص از ابتدای بازار رمقی برای افزایش نداشت و علی رغم اینکه چند مرتبه ای سهم های همراه ، پارس ، شبریز و شتران به کمک بازار آمدند، عرضه ها در بازار شدت گرفت و در نهایت به ١٠٣ واحد رشد رضایت داد که معادل ٠.٠۵% رشد می باشد از طرف دیگر شاخص کل هم وزن ۴٠٠ واحد معادل ٠.٨۶% افزایش یافته که نسبتا رشد قابل توجهی می ­باشد..