کدام صنایع پیش قراول روزهای مثبت و سبز بازار بوده اند؟ چه سهم هایی جیب سهامدار خود را امسال پرپول کرده اند؟ جامانده های این بازار چه شرکت هایی هستند؟