برای فردا انتظار بازار نسبتا متعادلی می رود که ورود جریان نقد و روند مثبت، به خصوص در بعضی از صنایع خاص ، از روند منفی و منفعل بازار گزینه محتمل تری به نظر می رسد...