در بحث سودآوری در صورت‌های مالی منتهی به ٢٩-١٢-١٣٩٧ شرکت سود خالص هر سهم خود را ٧۵٣ ریال اعلام نموده که در مقایسه با سال مالی قبل ١٠ درصد کاهش داشته است که این کاهش ناشی از افزایش سرمایه شرکت از ۵٨٠ میلیارد ریال به ١٠٣٠ میلیارد ریال می‌باشد. در سال ٩٧ شرکت سود ناخالص خود را ١،۴١٣،۵١٧ میلیون ریال و سود خالص را ٧٧۴،۵۵٩ میلیون ریال اعلام نموده است که...