بازار امروز ٣٩٩۴ واحد رشد کرد لیکن این رشد دقایقی به ۴٢٣٣ واحد نیز رسیده بود که در نهایت با حدود ٢۴٠ واحد بازگشت به ٣٩٩۴ واحد رسید. عقب گرد ناچیز بازار امروز در ٣٠ دقیقه پایانی بازار ، نشانه ...