به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، وبرق با پتانسیل بازدهی دو رقمی پس از پایان اصلاح و رسیدن به سطوح حمایتی وارد موج صعودی شده و سیگنال خرید صادر کرد