نوسانات قیمتی سهم از بدو عرضه تاکنون را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. به نظر می رسد طی این مدت قیمت در قالب یک الگوی زیگزاگ رشد کرده است. کل این گام را می توان...