شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال ٩٨ میزان تولید خود را ٣٢٠٠ هزار تن متانول هدف‌گذاری نموده است و با توجه به تولید فروردین‌ماه، ٨۵هزار تن از تولید هدف‌گذاری شده عقب خواهد بود. از عمده مصرف کنندگان بخار تولیدی، شرکت پتروشیمی مبین می‌باشد که تأمین‌کننده اکسیژن خوراک پتروشیمی و بخارآب نیز هست. همچنین گاز خوراک از این شرکت تهیه می‌شود که به صورت واسط بین شرکت گاز و پتروشیمی عمل می‌کند.