در گزارش فعالیت فروردین‌ماه، شرکت فولاد ارفع میزان فروش خود را ۴٣۵٣٧ تن و به مبلغ ١۶٠٣٢١۵ میلیون ریال گزارش کرده که تماماً از فروش داخلی می‌باشد. شرکت همچنین میزان تولید آهن اسفنجی را ٧٧۵٩٢ تن و میزان تولید شمش را ٧٣١٨٣ تن اعلام نموده که نشان‌دهنده....