بازار امروز سراسر منفی بود و این موضوع مختص یک سهم و یا یک صنعت خاص نمی شد. بازار امروز اغلب قرمز رنگ بودند و عمدتا در محدوده صف فروش خود معامله می­ شدند. این موضوع منتج به ٨٢٣۶ (معادل ٣.۶٨%) واحد عقب گرد شاخص و ایستادن شاخص کل در نقطه ٢١۵،٨٢٠ واحد شد که افت بی سابقه ای برای بازار بود. بیشترین تاثیر منفی را سهم های فولاد، فارس و فملی بر بازار گذاشتند...