سرعت رشد در گروه های کوچک بیشتر از بزرگترهای بازار بود. شاخص گروه های کوچک با رشد بالای ۴ درصد امروز کم نبودند. در این میان گروه خودرویی و لیزینگی ها نیز مورد توجه بودند و رشد بالای ۴ درصد را تجربه کردند... همچنان تزریق نقدینگی به بازار بورس ادامه دار است؛ افزایش تورم و رشد قیمت دلار سرعت آن را بیشتر هم کرده است. به نظر میرسد که دیگر باید به ارزش معاملات در محدوده ٢ هزار میلیارد عادت کنیم و روزهای زمستان را که با معاملات کمتر از ۵٠٠ میلیارد تومان میگذراندیم، به فراموشی بسپاریم... از مدتی قبل تکنیکالیست ها اعتقاد به نیاز بازار به استراحت داشتند. رشدهای شارپ نیز مورد تایید بنیادی کارها نبود. هر چند که هر دو افق بازار سرمایه را برای امسال مثبت میبینند اما خریدهای هیجانی و رشد قیمت های سریع ...