بازار سرمایه هفته پر رونقی را گذراند. در نهایت در آخرین روز هفته، صف نشینی های پر تعداد برای خرید سهام داشتیم. به نظر میرسد با وجود رشد قیمت های پرسرعت در سایر بازارها و نگرانی از کاهش ارزش پول ، همچنان شاهد ورود نقدینگی و افزایش تقاضا در بازار باشیم. از بعد تکنیکال ...