نیم ساعت اول جلسه معاملاتی امروز، در ادامه روند معاملات روز گذشته و با شکل گیری موج پر قدرت تقاضا همراه بود؛ که به رشد بیش از ۴٢٠٠ واحدی و ورود شاخص کل بازار بورس به کانال ٢١٩ هزار واحدی منجر شد. در ادامه اما شاهد سرازیر شدن عرضه در بازاربودیم به طوری که غالب نمادها کاهش قیمت را تجربه کردند... با این اوصاف به نظر میرسد که بازار فردا ، حداقل در نیمه اول پرعرضه باشد اما ...