امروز نیز شاهد رشد همه جانبه بازار بودیم و جز ٢ بانک پر عرضه تجارت و صادرات اکثر نمادهای مورد توجه بازار با قیمت پایانی مثبت بازار را ترک کردند. با حرکت کامودیتی های سنگین وزن شاخص کل توانست گام بلند ۵۶٠٠ واحدی بردارد... همچنان سیل نقدینگی به سمت بازاربورس در جریان است... با این اوصاف به نظر نمیرسد که زمانی برای اصلاح و یا استراحت بازار وجود داشته باشد هرچند که اگر این استراحت اتفاق میافتاد استرس کمتری در ادامه حرکت بازار داشتیم. ..