به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، تامین سرمایه امید به دلیل سود سازی بالا و عدم رشد قیمتی و قرار گیری در کف قیمتی و پتانسیل بازدهی حداقل ٢٠ درصدی سیگنال خرید کم ریسکی صادر کرد.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

تامین سرمایه امید(امید)

156

180

200

156

145

کم ریسک

3ماهه

وضعیت بنیادی و سود سازی بالا ریسک کم و قرار گیری در کف قیمتی