به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سدبیر به دلیل شکست مقاومت خود وارد موج صعودی جدیدی با پتانسیل بازدهی ٢٠ تا ٣٠ درصدی شده و به همین دلیل سیگنال خرید خوبی را صادر کرد