با همه این احوال بازار با نزدیک شدن به سقف تاریخی خود در ١٩٧-١٩٧.۵ هزار واحد کمی سرعت کم کرده اما متوقف نشده است. روزهای پیش رو برای نمودار شاخص کل مهم هستند. اگر با حجم بالا درجا بزند نشان دهنده تشکیل سقف در محدوده ذکر شده است. با این حال جذب عرضه های امروز میتواند نوید بخش روزهای مثبت در هفته جاری باشد. در صورت ادامه همین روند، انتظار عبور نرم نرم شاخص از کانال ١٩٧ هزار واحدی را داریم ...