در نمودار تعدیل شده با افزایش سرمایه و در چارچوب زمانی روزانه پس از یک رشد پرشتاب از محدوده ١۶٠ الی ۴٨٠ تومان شاهد نوسان قیمت داخل یک محدوده تراکمی بودیم. اخیرا...