روند قیمتی سهام شرکت کارتن ایران از آبان سال ١٣٩۴ تا به امروز تداعی کننده سری امواج ایمپالس می باشد. در قالب الگوی لیدینگ دیاگونال ، ارزش هر سهم شرکت از حوالی ١٨٠ الی ٧٢٠ تومان پیشروی داشته است. کل این حرکت را می توان در قالب موج ١ بزرگ لیبل گذاری کرد. سپس...