به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، وآرین با قرار گیری بر سر حمایت و خط روند خود جای رشد قیمتی و بازدهی دو رقمی خوبی داشته و سیگنال خرید صادر کرد