به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،کهنوج با تشکیل الگوی صعودی قوی در موقعیت رشد قیمتی با دو هدف بالا قرار و سیگنال خرید قوی صادر کرد