بازار فولاد امروز هم افزایشی بود تا رشد سریالی قیمت ها وارد سومین روز خود شود آن هم در شرایطی که خریداران در بورس کالا به گونه‌ای رفتار کردند که حتی کاهش قیمت‌های پایه ورق مبارکه هم منفعت چندانی برای بازار نداشت.. بازار باز هم فاز افزایشی به خود گرفته است و برای سال جاری آن هم با این حجم از تقاضای پیش روی احتمالی متأثر از سیل و شدیدتر از آن جو روانی رشد تقاضا ، اگر به صورت دستوری هم قیمت‌ها را کاهشی اعلام کنیم، بازار تبعیت نخواهد کرد...