به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بیمه دانا به دلیل وضعیت تکنوفاندامنتال مناسب و عدم رشد قیمتی در موقعیت خرید با اهداف صعودی خوبی قرار و سیگنال خرید صادر کرد