به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، غگل با تحول در فروش اسفند ماه و و روند جهشی و رو به رشد فروش توان سود سازی بالا را داشته که همین امر سبب رقم خوردن ارزش ذاتی بالا در سهم و پتانسیل رشد قیمتی خوبی در این سهم صنایع غذایی شده است