شرایط و قیمت گذاری سهام معمولا به نحوی ست که برخی سهامداران این بانک ها و موسسات برای تصمیم گیری تردید دارند و این ابهام به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از شرایط این موسسات است...