صندوق دماسنج با بازده ۶.٣%، بورسیران، ذوب آهن و آوای ثروت کیان با رشد بیش از ۴%...