طی این مدت آسمان یکم و آگاه با سود بیش از ٧% صدرنشین بودند و صندوق های هستی بخش آگاه، سپهر کاریزما، کارگزاری حافظ....