به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، مس سرچشمه به دلیل وضعیت بنیادی بسیار عالی و دو قرار داد جدید با ملی مس که در شرف رونمایی می باشد در کنار وضعیت تکنیکالی مناسب سیگنال خرید خوبی صادر کرده است