افزایش حجم و افزایش قیمت های امروز قابل پیش بینی نبود اما توجیه پذیر است.همزمانی رشد قیمت های جهانی و گمانه زنی ها از بابت احتمال حذف سامانه نیما که میتواند منجر به افزایش قیمت ارزها شود، باعث توجه هر چه بیشتر به کامودیتی ها شد. در بررسی گزارش های بهمن ماه دیدیم که عملکرد بسیاری از شرکت ها خوب و حتی عالی بود. در بسیاری موارد با رشد بیش از ١٠٠ درصدی درآمد فروش مواجه شدیم، اما در آن زمان بازار عکس العملی در خور نشان نداد. به نظر میرسد که در حال حاضر روند اصلاحی شاخص کل در صورتی که بالای ١۶٧ هزار واحد تثبیت شود تمام شده است و میتوان به رشد آن تا ١٧۴ هزار واحد امیدوار بود...