شرکت می تواند از تسهیلات با نرخ بهره اندک استفاده کند که این موضوع احتمالا برای طرح توسعه و افزایش ظرفیت که تا پایان سال مالی ٩٨ به اتمام خواهد رسید، مصرف می گردد.