تحولات بنیادی طی ١ سال اخیر در شرکت های فعال در این حوزه رخ داده است. نحوه قیمتگذاری در کنار نیاز روزمره به این محصـولات و همچنین کمبود عرضه نسبت به تقـاضـا می تواند از دلایلی باشد که شرکت های ...