بورس ٢۴ : افزایش سرمایه ذاتا به فرآیندی گفته می شود که در آن دو بخش حقوق صاحبان سهام و دارایی های شرکت در ترازنامه با رشد همراه می شوند و همین افزایش در دارایی ها به معنای قدرت وام گیری بیشتر، اصلاح ترازنامه، تامین مالی برای اجرای طرح توسعه و غیره می باشد. افزایش سرمایه شرکت ها در ایران یک بعد دیگر هم دارد و آن هم جذب نقدینگی موجود در بازار، پس از یک دوره صعود و رشد قیمتی است! اتفاقی که این روزها در بازار سرمایه رخ داده است شبیه به یک چشم و هم چشمی است که سیلی از آگهی های مجامع را برای تصویب افزایش سرمایه راهی کدال می کند. در جدول زیر مشاهده می شود که ٧٠ آگهی مجمع یا نصمیمات ظرف ١۴ روز نخست اسفند در کدال ثبت شده و این روند همچنان ادامه دارد... این افزایش سرمایه ها را در یک قاب ببینید...