در هفته منتهی به ١٠ اسفند موفق به کسب سود بیش از ۴ درصد بودند که عملکرد صندوق های حافظ، مفید،....