در این شرایط اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام با شناسایی زیان در بهمن به استقبال آخرین ماه سال رفتند و تنها تعداد انگشت شماری از جمله ....