این مشکلات تا حد زیادی قابل حل می باشد و نرخ های رقابتی در داخل و صادرات احتمالی در صورت تحقق می تواند در آینده چشم انداز روشنی برای سهامداران به همراه داشته باشد اما در حال حاضر...