اضطراب و هیجان کاذب همان چیزی ست که معمولا تریدرها درگیر آن می شوند و اضطراب برای تحلیلگر سم مهلکی ست ...