به نظر می رسد برای این قلم از هزینه ها شاهد رشد در سه ماهه زمستان و همچنین سال مالی ٩٨ باشیم به طوریکه حاشیه فروش شـیر با افت همراه شود و مطابق برآورد کارشناسی با تولید ...