این شرکت از جمله سهام بزرگ بورسی ست که در طی دوره حضور خود در بازار سرمایه یعنی حدود ۵ سال اخیر هیچگاه به سهامداران بلند مدت خود ضرر نرسانده و در یک مسیر صعودی ...