بازار چهارشنبه در جهشی آشکار از گروه های بانکی و کامودیتی هایی مثل "ذوب" ، "فملی" و ... به سمت خودرویی و سیمانی حرکت کرد. البته به دلیل در پیش بودن تعطیلات چند روزه بازار کم حجم و کم عمق بود و جز در یکی دو گروه و نماد در کلیت بازار شاهد تحرک و نوسانات خاصی نبودیم. به نظر میرسد که بازار در بین تعطیلی یکشنبه نیز همینطور باشد. بازارهای جهانی نیز به دلیل تعطیلات سال نوی چینی کم حجم دنبال میشد. نگرانی ها درباره به نتیجه نرسیدن مذاکرات تجاری چین و امریکا همچنان بر این بازارها سایه انداخته است. قیمت های فلزات پایه و نفت ، آخر هفته خود را با تغییرات اندکی به پایان بردند. در بازار داخل نیز قیمت های سامانه نیما کاهش یافت به طوری که یورو مجددا به کمتر از ١٠ هزار تومان رسید...