این تکنیک ماهیتا احساسی ست و هیچ منطقی در پشت آن قرار ندارد و در واقع احتمالا شما اشتباه خود را گام به گام بزرگتر می کنید...