و این در حالی ست که به لحاظ قیمتی و زمانی به نظر می رسد سهم به انتهای روند نزولی رسیده است...