مین موضوع بقای این صنعت را حتی در زمان رکود اقتصادی کنونی تضمین می کند با این حال کم شدن کم شدن مارجین عملیاتی می تواند در برهه های زمانی خاص به سراغ این صنعت بیاید...